Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Εισαγωγή

 

Η Menarini Hellas Φαρμακευτική Ανώνυμη Εταιρεία (“Menarini”) αποδίδει τη μέγιστη σημασία στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών της και δεσμεύεται ως προς το σεβασμό τους.

Αυτή η πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα») εφαρμόζεται στον ιστότοπο http://www.notjustamoment.gr

(«Ιστότοπος») και περιγράφει τις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις οποίες προβαίνει η Menarini μέσω του Ιστοτόπου, ο οποίος ανήκει στη Menarini και διαχειρίζεται από την Εταιρεία αυτή. Η Menarini επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη που επισκέπτεται τον Ιστότοπο και χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες και λειτουργίες του Ιστοτόπου. Η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει συνταχθεί σύμφωνα με τη Σύσταση 2/2001 για ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις για τη συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση  που υιοθετήθηκε στις 17 Μαΐου 2001 από την Ομάδα Εργασίας για την Προστασία των Δεδομένων που προβλέπεται στο Άρθρο 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ και είναι σύμφωνη με τις επιταγές του Νόμου 2472/1997 περί Προστασίας του Ατόμου από την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (εφεξής «Νόμος 2472/1997»), όπως επίσης και το Ενημερωτικό Σημείωμα Σχετικά με την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ορίζει την ταυτότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας, ο οποίος ελέγχει και διαχειρίζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται και επεξεργάζονται μέσω του Ιστοτόπου, ορίζει ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται, τους σκοπούς και τις μεθόδους της επεξεργασίας, το πλαίσιο επικοινωνίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη σε τρίτα μέρη, τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται προκειμένου να προστατεύονται αυτά τα δεδομένα και τον τρόπο μέσω του οποίου ο χρήστης μπορεί να ελέγχει την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία τον ή την αφορούν και να ασκήσει τα δικαιώματα που του ή της αναγνωρίζονται από την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα από το Νόμο 2472/1997.

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η εταιρεία με την επωνυμία «Menarini Hellas Φαρμακευτική Ανώνυμη Εταιρεία», με έδρα την Αθήνα (οδός Αν. Δαμβέργη 7 & Κωνσταντινουπόλεως), τηλ. +30 210 8316111.

 

Είδη των δεδομένων που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας

Οι επισκέψεις στον Ιστότοπο και η παροχή συμβουλών δεν συνεπάγονται, γενικώς, τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών που επισκέπτονται και συμβουλεύονται τον Ιστότοπο περιορίζεται στα λεγόμενα «δεδομένα διασύνδεσης», δηλαδή τα δεδομένα τα οποία πρόκειται να μεταφερθούν στον Ιστότοπο επειδή είναι απαραίτητα για τη λειτουργία των συστημάτων ΤΠΕ (Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας – ICT) για τη διαχείρηση του Ιστοτόπου και τα πρωτόκολλα επικοινωνίας του διαδικτύου. Παραδείγματος χάριν, σε αυτήν την κατηγορία εμπίπτουν οι διευθύνσεις IP ή τα ονόματα χώρου του υπολογιστή που χρησιμοποιείται προς σύνδεση στον Ιστότοπο. Η Menarini συλλέγει αυτά και άλλα δεδομένα, όπως, για παράδειγμα, τον αριθμό των επισκέψεων και το χρόνο παραμονής στον Ιστότοπο, αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς και τηρουμένης της ανωνυμίας, προκειμένου να ελέγξει και να βελτιώσει τη λειτουργία του Ιστοτόπου. Οι πληροφορίες αυτές δεν συγκεντρώνονται προκειμένου να συσχετιστούν με άλλες πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες ώστε να προκύψει η ταυτότητά τους∙ από τη φύση τους, ωστόσο, αυτές οι πληροφορίες θα μπορούσαν να επιτρέψουν τον προσδιορισμό της ταυτότητας των χρηστών δια της επεξεργασίας και συσχέτισης με δεδομένα που βρίσκονται στη διάθεση τρίτων μερών. Τα «δεδομένα διασύνδεσης» καταστρέφονται αμέσως μετά την επεξεργασία τους σε ανώνυμη μορφή και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τη Menarini προκειμένου να εξακριβωθούν ευθύνες σχετικά με ηλεκτρονικά εγκλήματα τα οποία έχουν διαπραχθεί με σκοπό την καταστροφή του Ιστοτόπου. Με την επιφύλαξη αυτών των ενδεχομένων, τα δεδομένα διασύνδεσης που περιγράφονται ανωτέρω φυλάσσονται προσωρινά μόνο σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία.

Εκτός από τα λεγόμενα «δεδομένα διασύνδεσης», η Menarini επεξεργάζεται και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία ο χρήστης παρέχει εθελοντικά σε περιπτώσεις αλληλεπίδρασης με τις λειτουργίες του Ιστοτόπου και στην περίπτωση αιτημάτων για χορήγηση πληροφοριών σχετικά με τον Ιστότοπο ή το περιεχόμενό του που έχουν προωθηθεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) info@menarini.gr

Στα τμήματα του Ιστοτόπου στα οποία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη έχουν συλλεγεί, υπάρχει ένα ειδικό Ενημερωτικό Σημείωμα Σχετικά με την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα το οποίο είναι σύμφωνο με τις επιταγές του Νόμου 2472/1997.

Εάν ο χρήστης παρέχει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τρίτων μερών, ο χρήστης οφείλει να βεβαιωθεί ότι η επικοινωνία των δεδομένων στη Menarini είναι σύμφωνη με τις επιταγές του Νόμου 2472/1997 και της εφαρμοστέας νομοθεσίας εν γένει, ούτως ώστε, για παράδειγμα, ο χρήστης να μπορεί να παράσχει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τρίτων μερών μόνο αφού τα έχει ενημερώσει κατά το δέοντα τρόπο και έχει λάβει τη συγκατάθεσή τους σχετικά με την επεξεργασία, όταν αυτό απαιτείται από τον Νόμο 2472/1997.

Cookies

Τί είναι τα cookies γενικά, και οι σκοποί για τους οποίους ο Ιστότοπος τους χρησιμοποιεί

Τα cookies είναι σειρές πληροφοριών μικρού μεγέθους τις οποίες ένας ιστότοπος (server) στέλνει στο πρόγραμμα περιήγησης Web του χρήστη (client) και τις οποίες το τελευταίο επαναμεταδίδει στον ιστότοπο σε περίπτωση μεταγενέστερης εισόδου.

Τα cookies χρησιμοποιούνται για διάφορους σκοπούς όπως, για παράδειγμα, η απομνημόνευση της γλώσσας που έχι επιλεγεί από τον χρήστη ή η εξακρίβωση της ασφάλειας της συναλλαγής μέσω HTTPS.

 

Λίστα και περιγραφή των διαφόρων τύπων cookies που χρησιμοποιούμε

 

Ο διαδικτυακός τόπος www.notjustamoment.gr χρησιμοποιεί cookies των ακολούθων τύπων:

session cookies;

persistent cookies

Τα session cookies είναι προσωρινές σειρές πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν την πλοήγηση. Διαγράφονται όταν ο χρήστης κλείνει το πρόγραμμα περιήγησης Web ή απενεργοποιεί τον υπολογιστή. Χρησιμοποιούμε αυτό το είδος cookie, για παράδειγμα, προκειμένου να διαχειριστούμε πληροφορίες σχετικές με την διάρκεια παραμονής στον Ιστότοπο.

 

Τα Persistent cookies έχουν μεταβλητή διάρκεια (από μία ώρα μέχρι ένα έτος). Χρησιμοποιούμε αυτόν τον τύπο cookie προκειμένου να αποθηκεύσουμε τη γλώσσα που επελέγη από τον χρήστη και να στείλουμε στατιστικές πληροφορίες στο σύστημα Google Analytics.

Συγκεκριμένα, μέσω του συστήματος Analytics μπορούμε να αναλύσουμε στατιστικά τις εισόδους/επισκέψεις στον Ιστότοπο. Οι σκοποί είναι αποκλειστικά στατιστικοί και η πληροφορία συλλέγεται σε συλλογική μορφή. Επίσης, μέσω ενός ζεύγους cookies, ενός persistent και ενός session cookie (το οποίο διαγράφεται όταν ο χρήστης κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης Web), η Google Analytics αποθηκεύει τη χρονοσήμανση της έναρξης της επίσκεψης και της εξόδου από τον Ιστότοπο.

 

Διαχείριση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησης Web

 

Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησης Web έτσι ώστε να αποδέχεται/απορρίπτει όλα τα cookies ή να πληροφορείται κάθε φορά που ο ιστότοπος απαιτεί τη χρήση ενός cookie, προκειμένου να μπορεί να αποφασίσει σε κάθε περίπτωση.

Για τη διαχείριση των cookies, σας προτείνουμε να ανατρέξετε στις πληροφορίες που περιέχονται στους ιστοτόπους των διάφορων προγραμμάτων περιήγησης Web:

Microsoft Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it&answer=95647

MozillaFirefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie

Apple Safari: http://support.apple.com/kb/PH11913

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html

Σύνδεσμοι (links) σε άλλους ιστοτόπους

Ο Ιστότοπος μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους σε άλλους ιστοτόπους. Η Menarini δεν έχει πρόσβαση ή έλεγχο στα cookies και άλλη τεχνολογία παρακολούθησης που χρησιμοποιείται σε ιστοτόπους τρίτων μερών στους οποίους ο χρήστης ενδεχομένως να αποκτήσει πρόσβαση μέσω του Ιστοτόπου, στην διαθεσιμότητα του ιδίου, ή σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υλικό το οποίο μπορεί να δημοσιευτεί ή να αποκτηθεί μέσω τέτοιων ιστοτόπων, ή στις αντίστοιχες μεθόδους επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του χρήστη∙ κατά συνέπεια η Menarini ρητά δηλώνει ότι δεν φέρει ευθύνη οποιασδήποτε μορφής σε σχέση με όσα αναφέρονται στην παράγραφο αυτή. Ο/Η χρήστης οφείλει να ελέγξει την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων των ιστοτόπων τρίτων μερών στους οποίους μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση μέσω του Ιστοτόπου προκειμένου να πληροφορηθεί σχετικά με τους όρους που εφαρμόζονται στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον/την αφορούν, δεδομένου του ότι αυτή η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εφαρμόζεται μόνο στον Ιστότοπο, όπως ανωτέρω ορίζεται.

 

Σκοποί και μέθοδοι επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Menarini επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη προκειμένου να διαχειριστεί αιτήματα παροχής πληροφοριών σχετικά με τον Ιστότοπο ή τα περιεχόμενά του, που αποστέλλονται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ακόλουθη διεύθυνση:  info@menarini.gr

Η Menarini επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα κυρίως με τη βοήθεια ηλεκτρονικών και αυτοματοποιημένων μεθόδων, κατά τον τρόπο που εξειδικεύεται στο αντίστοιχο Ενημερωτικό Σημείωμα Σχετικά με την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα δεδομένα μπορούν επίσης να επεξεργαστούν εγγράφως και διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι αυστηρώς απαραίτητο προκειμένου να επιτευχθούν οι ανωτέρω αναφερόμενοι σκοποί.

Ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Menarini αναλαμβάνει να προασπίσει την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη και να σέβεται τις όρους σχετικά με την ασφάλεια που περιέχονται στην εφαρμοστέα νομοθεσία προκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια, η παράνομη ή αθέμιτη χρήση των δεδομένων και η πρόσβαση χωρίς εξουσιοδότηση στα δεδομένα αυτά, με ειδική αλλά όχι αποκλειστική αναφορά στο Νόμο 2472/1997. Περαιτέρω, τα πληροφοριακά συστήματα και τα προγράμματα υπολογιστή διαμορφώνονται έτσι ώστε να μειώνουν στο ελάχιστο την προσφυγή σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και δεδομένα ταυτοποίησης, τα οποία χρησιμοποιούνται μόνο όταν είναι απαραίτητο για την επιδίωξη των συγκεκριμένων στόχων που περιλαμβάνονται σε κάθε περίπτωση. Η Menarini χρησιμοποιεί διάφορες προηγμένες τεχνολογίες ασφαλείας και διαδικασίες σχεδιασμένες ώστε να ενισχύσουν την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών.

 

Σφαίρα επικοινωνίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη είναι προσβάσιμα στο εσωτερικό προσωπικό της Menarini επιφορτισμένο με την επεξεργασία, αποκλειστικά για το σκοπό του να επιτρέπει τη λειτουργία του Ιστοτόπου και τη διαχείριση των αιτημάτων των χρηστών για παροχή πληροφοριών.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη μπορούν να επικοινωνηθούν σε τρίτα μέρη – παρόχους υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής φύσης προς επίτευξη των ανωτέρω περιγραφομένων σκοπών.

Κατόπιν αιτήματος, η Menarini θα καταστήσει την επικαιροποιημένη λίστα των φορέων στους οποίους τα δεδομένα έχουν επικοινωνηθεί διαθέσιμη στο χρήστη άνευ επιβαρύνσεως.

 

Φύση της παροχής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Στην περίπτωση αιτημάτων για παροχή πληροφοριών από τον χρήστη, το μόνο δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα το οποίο θα πρέπει να παρασχεθεί για την διαχείριση αυτών των αιτημάτων είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του χρήστη. Η παροχή άλλων δεδομένων (όπως το όνομα και το επώνυμο) είναι προαιρετική.

 

Δικαιώματα του χρήστη

Ο χρήστης, ή το υποκείμενο των δεδομένων, έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ασκήσει τα δικαιώματα που του αναγνωρίζονται δυνάμει του Νόμου 2472/1997 όπως για παράδειγμα το δικαίωμα ενημέρωσης, το δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή λήψης έγγραφης απάντησης από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ως προς το εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας, το δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία και έγγραφης κατάθεσης στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας σχετικού αιτήματος, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή καθώς και το δικαίωμα σχετικής προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τους λόγους και υπό τις προϋποθέσεις του Άρθρου 13 του Νόμου 2472/1997.

 

Για κάθε ερώτηση ή αίτημα σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τη Menarini και προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα σχετικά με την προστασία του, ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας στις διευθύνσεις που αναφέρονται ανωτέρω όπως επίσης και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ακόλουθη διεύθυνση info@menarini.gr

 

Η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα υπόκειται σε τροποποιήσεις και επικαιροποιήσεις. Η έκδοση που δημοσιεύεται στον Ιστότοπο είναι η τρέχουσα. Οι τροποποιήσεις σε αυτήν την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα θα δημοσιοποιηθούν στον Ιστότοπο υπό τη μορφή κειμένου σχετικά με «Πρόσφατες Τροποποιήσεις στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» ή παρόμοια ορολογία. Θα θέλαμε να σας καλέσουμε να ελέγχετε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τακτικά για τροποποιήσεις ή επικαιροποιήσεις.

 

Η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι σε ισχύ από 05/03/2014